Hôm qua ngày 20/3 Trường THCS Đoàn Giỏi tham gia thi Nghi thức đội